• Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów:

     • ósmoklasisty (E8)

     Sekcja 1.

     Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

      

      1. [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
      2. [*] Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 1.3.
      3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
      4. [*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
       z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
      5. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
     1. zdający
     2. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania
      i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni
     3. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
     4. uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu (por. pkt 1.6.)
     5. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

     Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy
     np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

      1. W dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie będą prowadzone zajęcia edukacyjne dla innych uczniów.
      2. [*] [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
      3. [*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
      4. [*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
      5. [*] Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
      6. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.

     Sekcja 2.

     Środki bezpieczeństwa osobistego

      

      1. [*] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).
      2. [*] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
      3. [*] [!] Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
     1. podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
     2. wychodzi do toalety
     3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
      1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu,
       np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
      2. [*] Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet
       po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc
       (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
      3. Sekcja 3.

     Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

      

      1. Przy wejściu do szkoły znajdują się  informacje:
     1. dotyczące objawów COVID-19 oraz sposobów zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2
     2. zawierające nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej
     3. zawierające adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego
     4. zawierającą numery telefonów do służb medycznych
     5. zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie SARS-CoV-2 (800 190 590).

     Aktualne informacje na temat SARS-CoV-2 są dostępne na stronie internetowej GIS: www.gov.pl/koronawirus.

      1. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%), instrukcja właściwej dezynfekcji oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z tego płynu przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
      2. Płyn do dezynfekcji rąk jest również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu znajduje się informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
      3. Egzamin jest przeprowadzany w salach lekcyjnych z zachowaniem odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego.
      4. Ławki w sali egzaminacyjnej  ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany jest  co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku


      1. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również  zapewniają zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego (podczas gdy zdający rozwiązują zadania; w trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki). Członkowie zespołu nadzorującego powinni
       do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej. Istotne jest, aby zapewnić miejsca dla członków zespołu nadzorującego w taki sposób, aby zachować odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy zdających.
      2. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią:
     1. E8  z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie
     2. sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.

     Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, należy zapewnić regularną dezynfekcję klamek/uchwytów.

      1. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając
       o zapewnienie komfortu zdających.
      2. Dla każdego zdającego będzie  przez wychowawcę zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp., najlepiej  pod zamknięciem. Należy zminimalizować możliwość kontaktowania się osób pozostawiających swoje rzeczy z osobami odbierającymi swoje rzeczy albo zadbać, by oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy zachowywali odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).
      3. W zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych należy stosować się do zaleceń NIZP-PZH.
      4. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
      5. Codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich- będą podlegały monitoringowi.
      6. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej będą dezynfekowane przed
       i po każdym egzaminie.
      7. Dezynfekowany będzie również wszelki sprzęt wykorzystywany podczas egzaminu ( odtwarzacze płyt CD).
      8. Na terenie szkoły będzie przygotowane pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

     Sekcja 4.

     Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

      1. Członkowie zespołów nadzorujących są przeszkoleni, znają i stosują się do zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu.
      2. Członkowie zespołu nadzorującego są poinformowani przez wychowawcę klasy,  że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”.
      3. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze
       od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.
      4. [!] Przed rozpoczęciem egzaminu zdający będą  poinformowani o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
     1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
     2. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z osobą zaangażowaną w przeprowadzanie egzaminu, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
     3. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
     4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
      po zakończonym egzaminie.
      1. [*] Wszyscy zdający stosują się do zasady, aby  unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
       [!] zdający  proszeni są o unikanie spotkań w grupie w szkole, przy wejściu, w okolicach szkoły oraz aby wrażeniami po egzaminie dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie.

     Sekcja 5.

     Szczegółowe rozwiązania dotyczące przeprowadzania egzaminów z danego przedmiotu lub egzaminu w dostosowanych warunkach

     Nie dotyczy

     Sekcja 6.

     Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego

      1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu
       z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

     Szczegółowe rozwiązania organizacyjne związane z przeprowadzaniem egzaminu w przypadku konieczności odizolowania zdającego lub innej osoby uczestniczącej w przeprowadzaniu egzaminu

      

     1. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego lub innej osoby uczestniczącej w przeprowadzaniu egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu
      lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien – tak szybko, jak jest to możliwe – zapewnić zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację
      o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.

      

     1. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję
      o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.

      

      1. W przypadku E8,  PZE niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia  o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.
      2. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, nauczyciel powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
      3. W szkole obowiązuje  procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem, która  uwzględnia minimum następujące założenia:
     1. pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów nadzorujących niebędący pracownikami szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem POZ, a w razie pogarszania się stanu zdrowia – zadzwonić pod nr 999 albo 112
     2. zalecone jest śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus),
      a także obowiązujących przepisów prawa.
     3. w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, pracownik zostaje  niezwłocznie odsunąć go od pracy. Pracownik ma wiedzę  o konieczności skontaktowania się z lekarzem POZ. Obszar, w którym poruszał się pracownik, w takiej sytuacji zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekowane zostają  powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).
     4. w przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu na danej sali egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, należy niezwłocznie przerwać egzamin tego zdającego oraz wdrożyć procedurę obowiązującą w takim przypadku.
      1. W czasie egzaminów, każdego dnia, wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły, będą wpisywały się na listę obecności, wskazując miejsce przebywania, w celu ewentualnego późniejszego ustalenia osób przebywających w miejscu, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie SARS-CoV-2
  • Kontakty

   • Zespół Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi, Przedszkole Samorządowe w Mokrej Wsi
   • (29)591-00-17
   • ul. Marii Konopnickiej 12, 05-240 Mokra Wieś 05-240 Mokra Wieś Poland
   • Sebastian Kępka e-mail: iod.tluszcz@edukompetencje.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych