• INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

    • I.INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY

     W ZESPOLE SZKÓŁ IM. WŁADYSŁAWA PODKOWIŃSKIEGO W MOKREJ WSI

     NA STANOWISKA PEDAGOGICZNE I SAMORZĄDOWE

     Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 RODO1 informujemy:

     1. dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych przesłanych przez kandydatów, a także - w przypadku osób wyłonionych do zatrudnienia - dane konieczne do ostatecznej weryfikacji kandydata przed zatrudnieniem, a wynikające z przepisów prawa (w szczególności dane konieczne do uzyskania informacji dot. kar dyscyplinarnych dla nauczycieli, niekaralności oraz wpisu do Rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym), są przetwarzane w celu przeprowadzania przez Administratora procesów rekrutacji na pracowników;
     2. administratorem danych osobowych kandydatów na pracowników jest Zespół Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi, z siedzibą:

     ul. Marii Konopnickiej 12, 05-240 Tłuszcz. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.tluszcz@edukompetencje.pl

     1. dane w zakresie określonym w poniższych przepisach prawa, będą przez Administratora przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. obowiązku realizacji wymogów prawa, w szczególności:
      1. art. 221 §1 Ustawy - Kodeks pracy2;
      2. w przypadku kandydatów na pracowników pedagogicznych – dodatkowo art. 9 - 10 Ustawy - Karta Nauczyciela3 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli4
      3. w przypadku kandydatów na pracowników samorządowych (pracowników administracji i obsługi) – dodatkowo art. 6 Ustawy o pracownikach samorządowych5;

     d)    w przypadku osób mających w trakcie zatrudnienia sprawować opiekę nad dziećmi - art. 21 Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym6;

     a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu zatrudnienia wybranych kandydatów;

      

     1. podstawą prawną przetwarzania danych kandydatów wykraczających poza zakres wymagany przepisami prawa jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda wyrażona przez kandydata poprzez przekazanie do jednostki dokumentów aplikacyjnych zawierających takie dane;
     2. dokumenty zawierające dane kandydatów będą przechowywane do momentu ustania ich przydatności, a więc do zakończenia procesu rekrutacji, tj. do czasu efektywnego podjęcia pracy przez pracownika zrekrutowanego w trakcie danej rekrutacji. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody kandydata, będą one mogły być przez Administratora usunięte wcześniej, niezwłocznie po wycofaniu zgody;
     3. administrator zastrzega sobie możliwość przechowywania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do celów przyszłych rekrutacji – może to mieć miejsce jedynie w przypadkach, gdy kandydaci wyrażą na to zgodę;
     4. przekazane dane osobowe mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
     5. osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, prawo do wycofania zgody oraz do usunięcia danych;
     6. osoba, której dane będą przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku podejrzenia nieprawidłowości przy przetwarzaniu jej danych;
     7. wzięcie udziału w rekrutacji i związane z tym podanie danych jest dobrowolne, ale Administrator ma prawo żądać określonych danych kandydatów, na podstawie wyżej wymienionych przepisów prawa. Niepodanie tych danych przez kandydatów uniemożliwi ich udział w procesie rekrutacji.

     1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej: RODO);
     2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 2022 poz. 1510 ze zm.);
     3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2023 poz. 984 ze zm.);
     4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2020 poz.1289 ze zm.);
     5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2022, poz. 530 ze zm.);
     6. Ustawa z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. 2023 poz. 1304 ze zm.).

     INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

     PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH

     W ZESPOLE SZKÓŁ IM. WŁADYSŁAWA PODKOWIŃSKIEGO W MOKREJ WSI

      

     Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

      

     z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO,

      

     przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.

      

     ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

      

     Administratorem danych osobowych pracowników Zespołu Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi jest Zespół Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi:

      

     adres: ul. Marii Konopnickiej 12, 05-240 Tłuszcz

     telefon: 29 591-00-17

     mail: zsmw.dyrektor@wp.pl; zsmokrawies@wp.pl

      

     INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

      

     Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych związanych z procesem zatrudnienia w Zespole Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi pełni inspektor ochrony danych (IOD). Kontakt do inspektora ochrony danych (IOD):

      

     mail: iod.tluszcz@edukompetencje.pl

      

     CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

      

     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

      

     1. zawarcia umowy o pracę, należytego jej wykonania, rozwiązania ww. umowy, innych czynności niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu zatrudnienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

     (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą);

     1. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Zespół Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi na szkodę, poprzez zastosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) - zgodnie z art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe(Dz.U. 2023 poz. 900);
     2. wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (np. zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych w ZUS, przesłania organom podatkowym informacji dotyczących przychodów pracownika, itp.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w powiązaniu z: art. 221 ust. 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2022 poz. 1510 ze zm.);Ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2023 poz. 1230 ze zm.); Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 poz. 2369);Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. 2020 poz. 1862 ze zm.);Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2022 poz. 530 ze zm.);Ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 2023 poz. 998 ze zm.);Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2023 poz. 900);Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2023 poz. 984 ze zm.);Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. 2022 poz. 2597 ze zm.);Ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1006 ze zm.);Ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. 2023 poz. 1304 ze zm.);Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2023 poz. 46 ze zm.).
     3. -realizacji działań informacyjnych Zespołu Szkół w zakresie publikacji wizerunków pracowników w miejscach ogólnodostępnych, w tym na stronach internetowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody wyrażanej przez pracowników oraz na podstawie art. 81 ust. 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2022 poz. 2509 ze zm.);
     4. poinformowanie osób bliskich pracownika w razie wypadku w zakresie danych kontaktowych tych osób na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody wyrażonej przez pracownika.
     5. KOMU DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE

       

      Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury Zespołu Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych.

       

      Dane będą udostępniane organom publicznym, instytucjom i podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Krajowa Administracja Skarbowa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, instytucje wymiaru sprawiedliwości, zakładowe organizacje związkowe, osoby informowane w trybie informacji publicznej).

       

      Dane będą także powierzane wybranym podmiotom współpracującym ze Zespołem Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi, np. dostarczającym oprogramowanie (m.in. arkusz organizacyjny, strona internetowa), na zasadach zgodnych z art. 28 RODO.

       

      Dane przetwarzane w celach związanych z promocją jednostki będą udostępniane, rozpowszechniane poprzez umieszczenie np. na tablicach informacyjnych, naszej gazetce lub kronice, naszych oficjalnych stronach internetowych.

       

      OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

       

      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Zespół Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 poz. 164 ze zm.) celów archiwizacji.

       

     Dane z nagrań monitoringu będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych w systemie monitoringu można znaleźć w siedzibie jednostki.

      

     Wizerunki pracowników publikowane w ramach działalności informacyjnej Zespołu Szkół oraz dane kontaktowe osób bliskich do powiadomienia w razie wypadku pracownika będą przechowywane nie dłużej niż do osiągnięcia celu przetwarzania lub wcześniejszego wycofania zgody.

      

     KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIENIEM

      

     W związku z zawartą przez Panią/Pana umową o pracę, Zespół Szkół im. Władysława

      

     Podkowińskiego w Mokrej Wsi może przetwarzać w szczególności następujące dane:

      

     Lp.

      

     Kategorie danych

      

      

      

      

      

     Podstawa prawna

      

      

      

      

      

      

     1.

      

     Dane osobowe identyfikacyjne (np. imię, nazwisko,

      

     Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

      

      

     nr PESEL)

      

      

      

      

      

      

     (Dz.U. 2022 poz. 1510 ze zm.);

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     (Dz.U. 2023 poz. 1304 ze zm.);

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     (Dz.U. 2023 poz. 984 ze zm.)

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     planach kapitałowych (Dz.U. 2023 poz. 46 ze zm.).

      

      

      

      

      

     2.

      

     Dane   kontaktowe   (np.   nr   telefonu,   adres

      

     Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

      

      

     korespondencyjny, adres zamieszkania)

      

      

      

     (Dz.U. 2022 poz. 1510 ze zm.);

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

     3.

      

     Dane   dotyczące   wykształcenia   i   kwalifikacji

      

      

      

     (Dz.U. 2023 poz. 984 ze zm.);

      

      

     zawodowych

      

      

      

      

      

      

     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     4.

      

     Dane

     dotyczące

     przebiegu

     dotychczasowego

      

     (Dz.U. 2023 poz. 900);

      

      

     zatrudnienia

      

      

      

      

      

      

     Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     informacji oświatowej Dz.U. 2022 poz. 2597 ze zm.);

     5.

      

     Dane osobowe pracownika i dane osobowe dzieci

      

      

      

      

      

      

     pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne

      

     Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach

      

      

     ze  względu  na  korzystanie  przez  pracownika  ze

      

     publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1006 ze zm.);

      

      

     szczególnych  uprawnień  przewidzianych  w  prawie

      

      

      

      

     pracy

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     6.

      

     Dane

     osobowe

     niezbędne

     do

      

     rozliczenia

      

      

      

      

     z pracownikiem

     wynagrodzenia

     (np.

     nr

     rachunku

      

      

      

      

     bankowego,

     szczegółowe

     zasady

      

     wyliczania

      

      

      

      

     wynagrodzeń)

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     7.

      

     Wizerunek  na

     zdjęciu  do  legitymacji

     nauczyciela

      

      

      

      

     w przypadku jej wykonywania

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     8.

      

     Dane dotyczące badań medycyny pracy

      

      

      

     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     (Dz.U. 2023 poz. 984 ze zm.);

     9.

      

     Dane osobowe dotyczące przebiegu zatrudnienia

      

      

      

     Rozporządzenie  Ministra  Rodziny,  Pracy  i  Polityki

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Społecznej  z  dnia  10  grudnia  2018  r.  w  sprawie

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 poz. 2369).

      

      

      

      

      

      

      

      

     10.

      

     Dane

     osobowe

     w

     zaświadczeniach  o niekaralności

      

     Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

      

      

     (nauczyciele,

     pracownicy

     na

     stanowiskach

      

     samorządowych (Dz.U. 2022 poz. 530 ze zm.);

      

      

     urzędniczych)

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi, Przedszkole Samorządowe w Mokrej Wsi
   • (29)591-00-17
   • ul. Marii Konopnickiej 12, 05-240 Mokra Wieś 05-240 Mokra Wieś Poland
   • Sebastian Kępka e-mail: iod.tluszcz@edukompetencje.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych