• Opieka pedagogiczna

    •  

      

     Opieka pedagogiczna

     w Zespole Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi

     Pedagog szkolny Alicja Kowalska:

     wymiar 11,5 godzin

     Wtorek 8.30-13.00

     Piątek 8.30-15.00

     godzina dostępności: piatek 15.00-15.30 

      

     Plan pracy pedagoga :

     Zadanie 1.    Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

     Prowadzenie obserwacji, rozmów, diagnoz dotyczących sytuacji uczniów i ich rodzin (m.in.diagnoza sytuacji  bytowej, sposobów spędzania czasu wolnego, kontaktów środowiskowymi, sytuacji kryzysowych lub traumatycznych).

     Stała wymiana informacji na temat sytuacji poszczególnych uczniów w zespołach pracujących z uczniami.

     Opracowanie narzędzi diagnozowania sytuacji szkolnej (postępy w nauce, zachowanie) i rodzinnej uczniów:

     -opracowanie kwestionariuszy ankiet dotyczących działalności opiekuńczo – wychowawczej i profilaktycznej szkoły, prowadzenie badań w tym zakresie, analiza w celu sformułowania trafnych działań w nowym roku szkolnym; wrzesień-grudzień;

     -badanie ankietowe uczniów dot. zachowań agresywnych, stosowania używek, cyberprzemocy – grudzień-marzec;

     -pomoc nauczycielom w doborze narzędzi diagnozy sytuacji edukacyjnej i wychowawczej poszczególnych klas./ cały rok;

     Pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb uczniów.

     Pomoc nauczycielom,wychowawcom w interpretacji orzeczeń i opinii psychologiczno-pedagogicznych oraz analizie dokumentacji ucznia.

     Konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami z zewnątrz w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych.

     Współpraca z wychowawcami w zakresie udzielania rodzicom informacji na temat kierowania uczniów przejawiających trudności dydaktyczno-wychowawcze do poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych poradni specjalistycznych (przygotowanie lub współpraca  w przygotowaniu opinii dotyczącej ucznia, rozmowy z rodzicami mającymi wątpliwości co do zasadności specjalistycznej diagnozy).

     Prowadzenie lub organizowanie dla nauczycieli warsztatów i szkoleń związanych z zagadnieniami diagnozowania indywidualnych potrzeb uczniów.

     Zadanie 2.    Diagnozowanie sytuacji wychowawczej.

     Rozmowy z wychowawcami klas, nauczycielami, uczniami, rodzicami.

     Diagnozowanie sytuacji wychowawczej za pomocą narzędzi diagnostycznych (m.in.ankiety,obserwacje);

     Utrzymywanie ścisłej współpracy z kuratorami rodzinnymi uczniów objętych kuratelą.

     Postulowanie kierowania uczniów przejawiających poważne trudności wychowawcze do poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych poradni specjalistycznych.

     Zadanie 3.    Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

     Monitorowanie podejmowanych w szkole działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

     Ścisła współpraca z nauczycielami w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

     Zadanie 4.    Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień

     Gromadzenie materiałów z zakresu profilaktyki uzależnień.

     Organizowanie szkolnych akcji profilaktycznych, włączanie się w ogólnopolskie przedsięwzięcia.

     Prowadzenie zajęć wychowawczo-profilaktycznych mających na celu  kształtowanie umiejętności interpersonalnych, profilaktykę  uzależnień, zachowań agresywnych, inne w miarę zgłaszanych przez nauczycieli potrzeb.

     Zadanie 5.    Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy

     Udzielanie nauczycielom informacji na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia.

     Objęcie szczególną opieką i wsparciem uczniów niepełnosprawnych i innych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

     Wskazywanie zalecanych form i sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka.

     Przeprowadzanie rozmów indywidualnych z uczniami przejawiającymi trudności dydaktyczne i wychowawcze.

     Monitorowanie organizacji dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych zajęć specjalistycznych w tym: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych.

     Udzielanie porad nauczycielom w zakresie doboru  metod wychowawczych w postępowaniu z uczniami przejawiającymi zaburzenia w zachowaniu.

     Projektowanie i monitorowanie działań interwencyjnych podejmowanych w stosunku do uczniów.

     Pozyskiwanie rodziców do współudziału w realizacji postulowanych wobec ich dziecka działań.

     Konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami z zewnątrz w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych.

      

     Zadanie 6.    Inicjowanie i podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

     Pomoc stronom w dobrowolnym osiągnięciu wzajemnie akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach (rola osoby neutralnej i bezstronnej).

     Podejmowanie działań na rzecz zapobiegania przemocy i agresji w szkole.

     Opiniowanie spraw uczniów dotkniętych zagrożeniem oraz niedostosowaniem społecznym i opracowywanie wniosków do sądów rodzinnych i nieletnich.

     Opiniowanie spraw uczniów dotkniętych przemocą domową na potrzeby gminnego zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania w rodzinie.

     Projektowanie i monitorowanie działań interwencyjnych podejmowanych w stosunku do uczniów (np. kontrakty).

     Zadanie 7.    Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień.

     Udzielanie nauczycielom informacji na temat  specjalnych potrzeb ucznia.

     Wskazywanie zalecanych form i sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka.

     Pozyskiwanie rodziców do współudziału w realizacji postulowanych wobec ich dziecka działań.

     Udzielanie porad i organizowanie konsultacji dla rodziców w zakresie rozpoznawania i rozwijania indywidualnych predyspozycji dziecka.

     Zadanie 8.    Wspieranie nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

     Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych, szczególne w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

     9. Współpraca z instytucjami

     Sąd Rodzinny oraz Zespół kuratorski przy Sądzie Rodzinnym w Wołominie;

     OPS w Tłuszczu i Zespół Interdyscyplinarny; Policja; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna;

     Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie w Tłuszczu.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi, Przedszkole Samorządowe w Mokrej Wsi
   • (29)591-00-17
   • ul. Marii Konopnickiej 12, 05-240 Mokra Wieś 05-240 Mokra Wieś Poland
   • Sebastian Kępka e-mail: iod.tluszcz@edukompetencje.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych